Οροι και Προϋποθέσεις

Ξεκάθαρες ρυθμίσεις

Οροι και Προϋποθέσεις Αυτοί οι όροι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της συμφωνίας, αποκλείοντας τους όρους του ίδιου του πελάτη. Μπορεί να αποκλίνει μόνο γραπτώς. Οι υπηρεσίες παρέχονται όπως περιγράφεται στο τιμολόγιο. Ο αγοραστής γνωρίζει όλες τις λειτουργίες της υπηρεσίας κατά την παραγγελία και παραγγέλνει το λογισμικό στην κατάσταση που βρίσκεται, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ελαττωμάτων. Τα αγαθά ή οι υπηρεσίες παραδίδονται κατά τη διάρκεια της προθεσμίας που αναφέρεται στο τιμολόγιο, λαμβάνοντας υπόψη τη συνήθη ανοχή που είναι συγκεκριμένη για τη φύση του κλάδου ή του εμπορίου. Οποιαδήποτε καθυστέρηση στην παράδοση δεν μπορεί να οδηγήσει σε αποζημίωση ή λύση της συμφωνίας. Ο αγοραστής δεν έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την αγορά. Οι υπηρεσίες μας πληρώνονται σε μετρητά εντός 14 ημερών από την ημερομηνία του τιμολογίου. Σε περίπτωση πλήρους ή μερικής μη εξόφλησης του τιμολογίου 30 ημέρες μετά την ημερομηνία του τιμολογίου, το ποσό του τιμολογίου θα αυξηθεί σύμφωνα με το νόμο και χωρίς ειδοποίηση υπερημερίας κατά 12% τόκο ετησίως και ρήτρα ζημίας 10% με τουλάχιστον 40 ευρώ, και τυχόν άλλα εκκρεμή τιμολόγια θα είναι άμεσα ληξιπρόθεσμα και πληρωτέα. Σε περίπτωση μη πληρωμής του τιμολογίου 30 ημέρες μετά την ημερομηνία του τιμολογίου, η Infinwebs διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τις υπηρεσίες χωρίς αποζημίωση ή αποζημίωση στον πελάτη. Το παραδοθέν λογισμικό παραμένει ιδιοκτησία της Infinwebs. Η πληρωμή πραγματοποιείται μόνο για τη χρήση του λογισμικού κατά την περίοδο που αναγράφεται στο τιμολόγιο. Εάν ο αγοραστής δεν εκπληρώσει τις συμβατικές υποχρεώσεις, διατηρούμε το δικαίωμα, μετά από ειδοποίηση αθέτησης, είτε να αναστείλουμε τις υποχρεώσεις μας είτε να διαλύσουμε τη συμφωνία χωρίς δικαστική παρέμβαση, εάν δεν ληφθούν ή δεν ληφθούν χρήσιμα μέτρα σχετικά με την ειδοποίηση αθέτησης εντός 8 εργασιών ημέρες, με την επιφύλαξη του δικαιώματος αποζημίωσης. Οι συμφωνίες μας συνάπτονται πάντα υπό τον αποφασιστικό όρο της πτώχευσης του πελάτη. Σε περίπτωση φαινομενικής ανικανότητας ή ανωτέρας βίας, διατηρούμε το δικαίωμα να διαλύσουμε τη συμφωνία μονομερώς και χωρίς την ανάγκη προηγούμενης ειδοποίησης. Όλες οι συμφωνίες μας διέπονται από το βελγικό δίκαιο. Η Infinwebs διατηρεί το δικαίωμα να θέτει το λογισμικό προσωρινά εκτός σύνδεσης, για παράδειγμα, για σημαντικές ενημερώσεις ή τεχνικά προβλήματα. Στόχος είναι ένας ελάχιστος χρόνος λειτουργίας 99,95%, αλλά αυτό δεν είναι δεσμευτικό. Η Infinwebs διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στο λογισμικό ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Ο αγοραστής συμφωνεί ότι το λογισμικό που χρησιμοποιείται θα εξελιχθεί. Η Infinwebs δεν φέρει ευθύνη για εσφαλμένα μορφοποιημένα έγγραφα με το λογισμικό. Ο αγοραστής είναι πάντα υπεύθυνος για τα έγγραφα που συντάσσονται και αποστέλλονται. Κατά την παραγγελία, ο αγοραστής συμφωνεί να λάβει τα τιμολόγια μέσω e-mail στη διεύθυνση e-mail με την οποία δημιουργήθηκε ο λογαριασμός λογισμικού.

Είστε έτοιμοι να εργαστείτε πιο αποτελεσματικά ?!

Δημιουργήστε τώρα το λογαριασμό σας, καταχωρίστε τις υποχρεωτικές πληροφορίες που θέλετε να δείτε στα τιμολόγιά σας και δημιουργήστε το πρώτο σας τιμολόγιο μέσα σε λίγα λεπτά! Οι πρώτες 14 ημέρες είναι δωρεάν και χωρίς υποχρέωση, ώστε να μπορείτε να γνωρί

Ξεκινήστε την δωρεάν δοκιμή σας!
server room